List of Data storage Units for Conversions

Kilobyte (10^3 bytes)

Megabyte (10^6 bytes)

Gigabyte (10^9 bytes)

Terabyte (10^12 bytes)

Petabyte (10^15 bytes)

Exabyte (10^18 bytes)

Floppy disk (3.5", DD)

Floppy disk (3.5", HD)

Floppy disk (3.5", ED)

Floppy disk (5.25", DD)

Floppy disk (5.25", HD)

DVD (1 layer, 1 side)

DVD (2 layer, 1 side)

DVD (1 layer, 2 side)

DVD (2 layer, 2 side)